www.gzdfing.com-更新成功-友情自助链 网站:www.gzdfing.com

更新成功

返回首页 whois查询

<!DOCTYPE html> <html lang="zh-cn"> <head> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>广州鼎峰财税服务有限公司</title> <meta name="keywords" content="广州鼎峰财税服务有限公司"> <meta name="description" content="广州鼎峰财税服务有限公司"> <meta name="author" content="www.adminbuy.cn K168"/> <link rel="shortcut icon" href="http://www.gzdfing.com/favicon.ico" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.gzdfing.com/skin/css/font.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.gzdfing.com/skin/css/color.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.gzdfing.com/skin/css/global.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.gzdfing.com/skin/css/page.css"> <script type="text/javascript" src="http://www.gzdfing.com/skin/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.gzdfing.com/skin/js/jquery.superslide.2.1.1.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.gzdfing.com/skin/js/layer.js"></script> <script type="text/javascript"> var CATID = "", BCID = "", SUBCATFIXED = 0, //悬浮 NAVLEFTC = "#199ffc", //导航左侧边线 NAVHOVER = "#006eba", NAVCHILDER = "#006eba", ONCONTEXT = 0, //禁止右键 ONCOPY = 0, //禁止复制 ONSELECT = 0; //禁止选择 </script> <script type="text/javascript" src="http://www.gzdfing.com/skin/js/common.js"></script> </head> <body> <div class="header"> <div class="containerno"> <div class="logo fl"> <div class="logo-img"><a href="http://www.gzdfing.com/"><img src="/static/upload/image/20220317/1647487995547420.png" /></a></div> </div> <div class="home-type fr"> <p class="all-uz"> <a href="http://www.gzdfing.com/">首页</a> <a class="collect cursor" onclick="shoucang(document.title,window.location)">加入收藏</a> </p> <p class="all-tel">全国咨询热线:18102710008</p> </div> <div class="search fr"> <form name="formsearch" action="/search/" method="get"> <input type="text" class="keywords" name="keyword" value="" placeholder="输入搜索关键词" /> <input type="submit" class="subbth click-search" value="" /> </form> </div> </div> </div> <div class="nav-all"> <div class="containerno"> <div class="nav"> <ul> <li class="on" style="background: rgb(0, 110, 186);"> <a target="_self" href="http://www.gzdfing.com/">网站首页</a> </li> <li > <a href="/about/">关于我们</a> <div class="childer"> <a class="childer-a" href="/jianjie/">公司简介</a> <a class="childer-a" href="/team/">团队介绍</a> <a class="childer-a" href="/xinwen/">公司新闻</a> </div> </li> <li > <a href="/gszc/">公司注册</a> <div class="childer"> <a class="childer-a" href="/xianggang/">香港公司</a> <a class="childer-a" href="/yingguo/">英国公司</a> <a class="childer-a" href="/meiguo/">美国公司</a> <a class="childer-a" href="/shenzhen/">深圳公司</a> </div> </li> <li > <a href="/kjfw/">会计服务</a> <div class="childer"> <a class="childer-a" href="/zzbs/">做账报税</a> <a class="childer-a" href="/sjfw/">审计服务</a> <a class="childer-a" href="/gsns/">公司年审</a> </div> </li> <li > <a href="/yhkh/">银行开户</a> <div class="childer"> <a class="childer-a" href="/hsyh/">恒生银行</a> <a class="childer-a" href="/gsyh/">工商银行</a> <a class="childer-a" href="/hfyh/">汇丰银行</a> <a class="childer-a" href="/qtyh/">其它银行</a> </div> </li> <li > <a href="/lsgz/">律师公证</a> <div class="childer"> <a class="childer-a" href="/zg/">中国公证</a> <a class="childer-a" href="/gj/">国际公证</a> </div> </li> <li > <a href="/sbzc/">商标注册</a> <div class="childer"> <a class="childer-a" href="/xg/">香港商标</a> <a class="childer-a" href="/zg-11/">中国商标</a> <a class="childer-a" href="/yg/">英国商标</a> <a class="childer-a" href="/mg/">美国商标</a> </div> </li> <li > <a href="/qita/">其他业务</a> <div class="childer"> <a class="childer-a" href="/lxm/">条形码注册</a> <a class="childer-a" href="/ms/">秘书服务</a> <a class="childer-a" href="/fx/">飞线电话</a> </div> </li> <li > <a href="/contact/">联系我们</a> <div class="childer"> <a class="childer-a" href="/lianxi/">联系方式</a> <a class="childer-a" href="/liuyan/">在线留言</a> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <link rel="stylesheet" href="http://www.gzdfing.com/skin/css/swiper.css" /> <script src="http://www.gzdfing.com/skin/js/swiper.min.js"></script> <!-- 幻灯片 --> <div class="swiper-container"> <div class="swiper-wrapper"> <div class="swiper-slide swiper-lazy" data-background="/static/upload/image/20220317/1647485251498655.png" style="width:100%;min-width:1180px;height:500px"> <div class="swiper-lazy-preloader"></div> </div> <div class="swiper-slide swiper-lazy" data-background="/static/upload/image/20220317/1647485011815023.png" style="width:100%;min-width:1180px;height:500px"> <div class="swiper-lazy-preloader"></div> </div> </div> <div class="swiper-pagination"></div> </div> <!-- /幻灯片 --> <script type="text/javascript"> $(function () { var swiper = new Swiper('.swiper-container',{ pagination:'.swiper-pagination', paginationClickable:true, nextButton:'.swiper-button-next', prevButton:'.swiper-button-prev', effect:"slide", lazyLoading:true, lazyLoadingInPrevNext : true, lazyLoadingOnTransitionStart : true, preventClicks : false, autoplay:500000, autoplayDisableOnInteraction:false, direction:"horizontal", mousewheelControl:false, mousewheelReleaseOnEdges:true, keyboardControl:true, }); }) </script> <div class="container plate mt15"> <div class="plate-product mb15 clear plate-white" style='background:#fff;'> <div class="title"> <h3> 服务范围 <div class="find-cat"> </div> </h3> </div> <div class="plate-product-content after"> <ul class="wul105"> <li><a target="_self" href="/gszc/"><img width="100%" height="auto" src="/static/upload/image/20220216/1645001791739954.jpg" alt="公司注册" /> <h5>公司注册</h5> </a> </li> <li><a target="_self" href="/kjfw/"><img width="100%" height="auto" src="/static/upload/image/20220216/1645001897596663.jpg" alt="会计服务" /> <h5>会计服务</h5> </a> </li> <li><a target="_self" href="/yhkh/"><img width="100%" height="auto" src="/static/upload/image/20220216/1645001934338673.jpg" alt="银行开户" /> <h5>银行开户</h5> </a> </li> <li><a target="_self" href="/lsgz/"><img width="100%" height="auto" src="/static/upload/image/20220216/1645001943561121.jpg" alt="律师公证" /> <h5>律师公证</h5> </a> </li> <li><a target="_self" href="/sbzc/"><img width="100%" height="auto" src="/static/upload/image/20220216/1645001952723142.jpg" alt="商标注册" /> <h5>商标注册</h5> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="plate-about fl mb15 plate-white" style='background:#fff;'> <div class="title"> <h3>关于我们</h3> <a class="fr tit-more" href="/about/">更多</a> </div> <div class="plate-about-content"> <div class="fl"><img src="/static/upload/image/20220216/1645005321911007.jpg" width="300" height="245" /></div> <div class="intro fr"> <h5 class="f18">关于我们</h5> <div class="intro-text f12">财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动,表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系,揭示财务的内容本质。因此,概括说来,企业财务就是企业再生产过程中的资金运动,体现着企业和各方面的经济关系。财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系,更主要的是财产和债务,即资产和负债等。根据国家财政制度,个体企业建账的需要,系统提供对应的模块,方便个体业主的财务建账与制表。业主只需输入收支金额,系统即可自动生成凭证,账簿与报表。账簿是方便企业对其经营项目的总体情况在···</div> </div> </div> </div> <div class="plate-news mb15 fr plate-white" style='background:#fff;'> <div class="title color"> <h3>公司注册</h3> <a class="fr tit-more" href="/gszc/">更多</a> </div> <div class="plate-news-content"> <ul> <li class="to-thumb after"> <a target="_self" href="/shenzhen/16.html"> <img class="fl mr10" width="130" height="80" src="/static/upload/image/20220216/1645005458673129.jpg" alt="注册深圳公司" /> <h5 class="f14">注册深圳公司</h5> <span class="time">2017-12-11</span></a> </li> <li class="tit clear"><a target="_self" href="/shenzhen/17.html"> <h5>前海产业准入目录</h5> </a></li> <li class="tit clear"><a target="_self" href="/shenzhen/16.html"> <h5>注册深圳公司</h5> </a></li> <li class="tit clear"><a target="_self" href="/shenzhen/15.html"> <h5>前海优惠政策</h5> </a></li> <li class="tit clear"><a target="_self" href="/meiguo/14.html"> <h5>如何办理美国公司的变更业务?</h5> </a></li> <li class="tit clear"><a target="_self" href="/yingguo/13.html"> <h5>注册英国公司</h5> </a></li> </ul> </div> </div> <div class="plate-case fl mb15 plate-white" style='background:#fff;'> <div class="title"> <h3>公司新闻</h3> <a class="fr tit-more" href="/xinwen/">更多</a> </div> <div class="plate-case-content after"> <ul class="wul105"> <li> <a target="_self" href="/xinwen/9.html"> <h5 class="f14 bold">马恩岛:支持中国公司注册赴英上市</h5> <p>央广网财经北京3月11日消息(记者晏琴)&ldquo;不收取遗产税和企业税,注册公司成本低廉,还能到···</p> </a> </li> <li> <a target="_self" href="/xinwen/8.html"> <h5 class="f14 bold">中小企业注册离岸公司拓展欧盟市场</h5> <p>很多严重依赖欧美市场出口订单的国内中小企业正在尝试拓展国内渠道、曲线融资等一系列办法自救之时,出走海···</p> </a> </li> <li> <a target="_self" href="/xinwen/7.html"> <h5 class="f14 bold">魅力塞舌尔,商机巨大的离岸圣地</h5> <p>中塞互免签证即将施行,离岸公司注册成本创新低 5月6日,中国外交部副部长谢杭生日前在访问塞舌尔期间,···</p> </a> </li> <li> <a target="_self" href="/xinwen/6.html"> <h5 class="f14 bold">中国企业如何在英国注册公司从事贸易活动</h5> <p>为实施走出去的战略,许多中国企业都希望在海外,特别是在美国和欧洲设立贸易机构,开拓市场。为帮助中国企···</p> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="plate-contact fr mb15 plate-white" style='background:#fff;'> <div class="title color"> <h3>联系我们</h3> <a class="fr tit-more" href="/contact/">更多</a> </div> <div class="plate-contact-content after"> <img src="http://www.gzdfing.com/skin/img/contact.jpg" class="mb10" alt="联系我们" /> <p>咨询热线:18102710008</p> <p>电子邮箱:276426345@qq.com</p> </div> </div> </div> <!-- 页脚 --> <div class="footer clear"> <div class="container"> <div class="footer-nav"> <ul> <li> <h3>关于我们<i></i></h3> <a href="/jianjie/">公司简介</a> <a href="/team/">团队介绍</a> <a href="/xinwen/">公司新闻</a> </li> <li> <h3>公司注册<i></i></h3> <a href="/xianggang/">香港公司</a> <a href="/yingguo/">英国公司</a> <a href="/meiguo/">美国公司</a> <a href="/shenzhen/">深圳公司</a> </li> <li> <h3>会计服务<i></i></h3> <a href="/zzbs/">做账报税</a> <a href="/sjfw/">审计服务</a> <a href="/gsns/">公司年审</a> </li> <li> <h3>银行开户<i></i></h3> <a href="/hsyh/">恒生银行</a> <a href="/gsyh/">工商银行</a> <a href="/hfyh/">汇丰银行</a> <a href="/qtyh/">其它银行</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="copyright bbot"> <div class="container"> <span>Copyright © 2022 广州鼎峰财税服务有限公司 版权所有&nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://beian.miit.gov.cn/" target="_blank">粤ICP备2022027165号-1</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.gzdfing.com/sitemap.xml" target="_blank">XML地图</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.qichuangbao.vip/" target="_blank">企创宝</a> </span> </div> </div> </div> <!-- /页脚 --> <div class="kefu_q3" style="right:5px;bottom:80px;"> <div class="default" style="right:5px;top:150px;"></div> <div class="default-hide fr"> <div class="top-1 ico-bg"> <span class="colse"></span> </div> <ul class="bor-ul"> <span class="qq-tx ico-bg"></span> <p>在线客服咨询</p> <li class="ico-bg"><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&site=广州鼎峰财税服务有限公司&menu=yes&uin=276426345">客服</a></li> <div class="em fl"> <i class="ico-code ico-bg"></i> <div class="show-em ico-bg"><img src="/static/upload/image/20220216/1644995600429114.png" alt="扫描二维码,关注我们" /></div> </div> <div class="get-top fr"> <i class="get-ico-code ico-bg" id="get_top"></i> </div> </ul> <div class="bottom-1 ico-bg"></div> </div> </div> <!-- /在线客服 --> <script type="text/javascript"> var qq_left = "5", qq_topbottom = "80"; $(".kefu_q3 .default").on("click",function () { $(this).animate({"right" : -120 + '%'}, 100); $(".default-hide").animate({"margin-right" : 0}, 300); }) $(".colse").on("click",function () { $(".default-hide").animate({"margin-right" : -120 + '%'}, 100); $(".kefu_q3 .default").animate({"right" : qq_left + 'px',"bottom" : qq_topbottom +'px'}, 300); }) </script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.gzdfing.com/skin/css/fancybox.css"/> <script type="text/javascript" src="http://www.gzdfing.com/skin/js/fancybox.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function () { $("a[rel=group]").fancybox({ 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'titlePosition' : 'over', 'cyclic' : true, 'titleFormat' : function(title, currentArray, currentIndex, currentOpts) { return '<span id="fancybox-title-over">' + (currentIndex + 1) + ' / ' + currentArray.length + (title.length ? ' &nbsp; ' + title : '') + '</span>'; } }); }) </script> </body> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".open-layer").on("click",function () { layer.open({ type: 1, title: false, skin: 'pro-layer-detail', //样式类名 closeBtn: 1, //不显示关闭按钮 anim: 2, shadeClose: true, //开启遮罩关闭 content: $(this).next(".pro-layer").html(), success: function(layero, index){ var findH = layero.find(".pro-layer-detail"); maxH = findH.find("img").height()-findH.find("h5").outerHeight()-findH.find("p.type").height()-findH.find(".links").outerHeight() - 70; layero.find(".remark").css("max-height",maxH); } }); }); window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)]; }); </script> </html>  5g668.com  baiyantoys.1688.com  bbqm.xm1z.com  gen-de.com  greeneconomy.cn  kq.tianchenw.com  news.rw2015.com  oalpy.huizhuan.club  rzjp.cn  www.51miguo.com  www.91212.com  www.bsmy888.com  www.cgypx.cn  www.dkjsjx.com  www.eduhljs.com  www.fozon.cn  www.gzdfing.com  www.hcyssz.com  www.jdxart.com  www.nyspmx.cn  www.scboert.cn  www.sxy7.com  www.sz-fmdz.com  www.whxmcz.cn  www.wotujgj.com  www.xabryb.cn  www.zdjqx.cn  www.zs-kf.com  zhibodj.cn   m.7bv.cc oleiyun.com